Halit Özel Avukatlık Bürosu | Diyarbakır Avukat

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Halit Özel Avukatlık Bürosu | Diyarbakır Avukat

 

EN YAKIN NOTER BİLGİSİ

 

 

Size en yakın noteri ve adresini sadece bulunduğunuz ili belirterek Türkiye Noterler Birliğinin İnternet sayfasından kolaylıkla bulabilirsiniz. 

http://www.tnb.org.tr/acik/noterbul.aspx

 

VEKALETNAME ÇIKARMA YÖNTEMİ

Çözülmesini istediğiniz sorun için vekâletname çıkarmadan önce gerekli yetkilerin tamamını içermesi bakımından avukatınızdan gerekli bilgileri alınız.

Vekaletnamenin süreli olması mümkün ise de uzun süren yargılamalar sırasında sorun yaşamamak açısından süresiz vekaletname daha uygundur. Asli yetki vekil edende olduğu için istendiği an azil gerçekleştirilebilir.

Vekaletname, sürekli çalıştığınız notere giderek yahut size en yakın notere gidilerek çıkarılabilir. Özel yetki gerekmeyen işlerde notere “Genel vekaletname” düzenleneceği söylenmesi ve avukatın bilgilerinin verilmesi yeterlidir.

Notere gitmeden evvel avukatınız ile konuşarak vekaletnamenin içeriğini kendiniz belirleyerek de vekaletname düzenleyebilirsiniz. Hazır bir format ile notere gitmek zaman kaybını önleyecektir.

Birden fazla kişi hep birlikte vekaletname düzenleyebilir. Birlikte düzenlenmesi daha ekonomiktir.

Şirket adına avukatınıza vekalet verecekseniz, şirketiniz adına temsilen, kendi adınıza da aslen vekaletname düzenlemiş olmanız ileride gerekecek işler için ikinci bir vekaletnameye gerek bırakmayacaktır.  

 

GENEL VEKALETNAME

 

 

Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak bilcümle dava ve takiplerden resmi ve gayri resmi bilcümle muameleleri takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ve haricinde bütün mahkeme, meclis, daire ve müesseselerinin her katında ve derecesinde, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve tüm yurtdışı temsilcilikleri nezdinde her ne sıfatla olursa olsun bizi temsile, dilekçeler vermeye, itirazlarda bulunmaya, uzlaşmaya, müdafaaya, protesto, ihtarname, ihbarname keşide ve cevap itasına, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekkine, ıslah talebinde bulunmaya, davaya müdahale yoluyla iltihaka, başkalarını davayı ihtara ve ihbara, bilirkişi, hakem ve iflas, daire memuru tayin ve azline, yemin teklif kabul ve reddine, adli sicil kaydı çıkartmaya, iflas ve iflâs anlaşması talebine, konkordato müddeti istemeye ve bunlardan feragate, hakim ve katip reddine ve bunlardan şikayete, hakime karşı hukuki mesuliyet davası açmaya, icra daireleri tarafından hüküm olunacak mahkeme masrafları ile vekalet ücretini tahsil ve kabza, sulh ve ibraya, feragati kabule, temlik etmeye, davadan vazgeçmeye, temyizden feragate, Yargıtay, Danıştay ve her türlü Yüksek Mahkemede dava ve işleri takibe, gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, murafaaya, temyiz-i davaya, temyizden feragata, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, icra artırımlarına katılmaya, pey sürmeye, peyden rücu etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, tebliğ ve tebellüğe, yapılması gerekli ve şart olan her ne olursa olsun her türlü faaliyeti ve işi yerine getirmeye ve yapmaya, her türlü fikri hakları, temlikleri, başvuruları veya devirleri kayıt ve tescil ettirmeye, işbu vekaletnamedeki salahiyetlerin tamamı veya bir kısmı için başkalarını tevkil, teşrik ve azle mezun-yetkili olmak üzere, İstanbul Barosu’na ..... sicil no ile kayıtlı....... TC Kimlik Nolu ve Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı .......................................     adresinde mukim Avukat Halit ÖZEL’ı yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin ettik.

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar:
MÜVEKKİL :
AVUKAT : Halit ÖZEL
Madde 2- Konu:
Bu sözleşmenin konusu, MÜVEKKİLİN her türlü iletişim vasıtalarıyla talep edebileceği konularda yazılı ve sözlü hukuki mütalaa verilmesi, sözleşmelerin, resmi yazışmaların, ihtarnamelerin ve hukuki içerikli her türlü belgenin hazırlanması, gerekli hukuki müşavirlik ve avukatlık hizmetinin AVUKAT tarafından verilmesidir. MÜVEKKİL ile birlikte veya onları temsilen üçüncü kişilerle yapılacak olan toplantılara iştirak edilmesini, şirket genel kurul ve ortaklar kurulu toplantılarının organize edilmesini, şirket lehine veya aleyhine açılmış ve açılacak olan dava ve icra takiplerine vekil olarak iştirak edilmesini, gereken hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak verilmesini kapsar.
Madde 3- Bilgilendirme Yükümlülüğü:
AVUKAT, bilgileri dâhilinde olan ve takip etmekte oldukları işlerin seyri ve muhtemel sonuçları hakkında her ayın ilk beş günü içerisinde bilgilendirme raporu sunacaklardır. Bu rapor, henüz dava ve icra takibine konu olmamış işleri de kapsayacak ve yapılması tasarlanan hukuki işleri özetleyecektir. MÜVEKKİL yahut onun adına hareket edenler tarafından her türlü iletişim vasıtası ile (telefon, e-posta ve faks vs.) talep edilen bilgi, görüş ve öneriler yine bu kişilerce uygun görülecek iletişim vasıtaları ile en kısa sürede sunulacaktır.
Madde 4- Özen Yükümlülüğü:
AVUKAT, acil ve hususi işlerde gerekli titizlik ve özeni göstererek, bu tür işleri en kısa sürede sonuçlandıracaklardır. İşin acil olup olmadığı MÜVEKKİL tarafından takdir edilecektir.AVUKAT sadakat yükümünü hiçbir şekilde ihlal edemez. MÜVEKKİL tarafından onay verilmeksizin sulh görüşmesi yapılamayacaktır. Sulh görüşmelerinin kapsamı hiçbir surette MÜVEKKİLtarafından belirlenen sınırların dışına çıkmayacaktır.
Madde 5- Hizmetin Kapsamı ve Temel Prensipler
AVUKAT;
Hukuki ve ticari problemleri tespit edecek, hızlı, verimli ve sonuç odaklı hizmet üretecektir.
Var olan hukuksal ve ticari problemlere çözüm arayacak, olası problemlere önceden alternatifler geliştirecektir.
Şirket Genel Kurullarını tertip edecek, yönetecek ve tüm resmi işlemleri yapacaktır.
Tüm sözleşmeleri hazırlayacak, mevcut sözleşmeleri inceleyecek, etkin, korunaklı ve lehe uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.
Şirketin, ortaklarının ve üst düzey çalışanlarının yaşayacakları hukuki sorunlara yardımcı olacaktır.
İşçilerle olan tüm dava ve sorunları takip edecektir.
Gayrimenkul yatırımlarında sözleşme, tapu, noter ve sair işlemleri yapacaktır.
Bankalarla yaşanacak sorunlara derhal müdahale edecektir.
Kiracılık ilişkilerine yahut aniden çıkan günübirlik sorunlara pratik çözümler arayacaktır.
İhtiyaç doğrultusunda hukuki sorulara yazılı ve sözlü olarak cevap verecektir.
Yapılan iş ve masrafları her ayın sonunda raporlayarak MÜVEKKİLE sunacaktır.
MÜVEKKİL;
İstenen danışmanlık hizmetini, işin mahiyettine ve türüne göre makul bir sürede bildirecektir.
Şirketin 3. kişilerle yapacağı yazışmaları acil değilse 1 gün öncesinden bildirecek ve avukatın onayını alacaktır.
Şirkete tebliğ edilen her türlü resmi evrakı aynı gün AVUKATA iletecek ve mahiyetini soracaktır.
Yapılacak tüm sözleşmeleri AVUKATA onaylatacak, sözleşme türüne ve kapsamına göre zamanında bilgi verecektir.
Karşılaşılan sıra dışı sorunlarda AVUKATA danışmadan hareket etmeyecektir.
Haftada en az bir kez serbest zamanlı toplantı yapacak ve işin gidişatını değerlendirecektir.
Danışma hizmeti alınan konularda AVUKATI yeteri kadar bilgilendirecektir.
Madde 6- Ödemeler ve Masraflar:
a) Bu sözleşme çerçevesinde verilecek hukuk danışmanlığı hizmetleri karşılığında MÜVEKKİL tarafından AVUKATA her ay net ……. ücret ödenecektir. Bu ücret her ayın en geç onuncu gününe kadar AVUKATIN .. Bankası … Levent Şubesi …… Numaralıbanka hesabına o günkü döviz kuru kuru üzerinden TL olarak yapılır. Ödemeler için tahakkuk edecek KDV ücrete dâhil olmayıp ayrıca ödenir. Gelir vergisi stopajı MÜVEKKİL tarafından karşılanacaktır.
b) Bu sözleşme gereğince verilecek hizmetler ile dava ve takiplerin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılacak yargılama giderleri AVUKATA önceden bildirilecek ve MÜVEKKİL tarafından karşılanacaktır. Ayrıca AVUKATIN bu sözleşmeden doğan hizmetin ifası nedeniyle yapacakları her türlü seyahat giderleri MÜVEKKİLE aittir. AVUKAT tarafından her ayın sonunda gönderilecek olan harcama listesi ve belgeleri incelenerek masraf avans hesabı teyit edilecektir.
Madde 7- Vekâlet Ücreti:
Bu sözleşmeye konu hizmetler ve davalar ile ilgili olarak Mahkemeler ve İcra Müdürlüklerince karşı taraf vekalet ücreti olarak ödenmek üzere, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilecek vekâlet ücreti, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereğince AVUKATA ait olacaktır. Danışmanlık dışında kalan dava ve takip işlerinde MÜVEKKİL tarafından ödenecek ücret ise İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesine göre belirlenecektir.
Madde 8- Başka Avukatların Görevlendirilmesi:
Bu sözleşme gereğince verilecek hizmetlerin yürütülmesi sırasında AVUKATA gerekli görülmesi veya zorunlu olması halinde partner avukatlar görevlendirilebilir. Ancak MÜVEKKİL bunun için ayrıca bir ücret ödemez.
Madde 9- Sözleşmenin Süresi ve Feshi:
AVUKAT sözleşmenin feshi konusunda 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun ilgili hükümlerine tabi olup keyfi davranmayacak, sadakat ve özen yükümüne dikkat edeceklerdir. …… tarihinden itibaren geçerli olan ve ………… tarihine kadar geçerli olan bu sözleşme, bu süre zarfında tarafların feshetmemeleri halinde sonraki yıl için de yenilenmiş sayılacaktır.
Madde 10- İhtilafların Halli:
İş bu sözleşme 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MÜVEKKİL                                                                                                                                                       AVUKAT

 

ÖZEL (TAŞINMAZ SATIŞ) VEKALETNAME

 Beni temsilen sahibi ve hissedarı bulunduğum ………….taşınmazdaki (*) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya (**) birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere .... Barosu’na .... sicil no ile kayıtlı ........ TC Kimlik Nolu ve Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı .............................................. adresinde mukim Avukat Halit ÖZEL vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :………………………………………………

ARABULUCULUK VE UZLAŞMA YETKİLERİ İÇEREN ÖZEL VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı  T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmağa, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyette bulunmaya, ahzu kabza, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatî ve icraî haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya ve bu konularda beni temsil etmeye, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adlî sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle,  birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere,.... Barosu’na .... sicil no ile kayıtlı ....... TC Kimlik Nolu ve Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı ......................................... adresinde mukimAvukat Halit ÖZELı yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin ettik.

 

ÖZEL (VERASET-İNTİKAL/SATIŞ) VEKALETNAME

[Beni temsilen bilcümle muris (*) ve muris evvellerimin vuku vefatı ile ] diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek [T.C ……………dahilindeki bilumum taşınmazlardaki / (**) ] ve taşınır mallardaki hak ve hisselerimi ve taşınmaz hisselerimin tamamını veya bir kısmını, mirasçılık belgelerine göre adıma intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürlüğü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda namıma intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgili mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri imzaya, [Beni temsilen bilcümle muris(*) ve muris evvellerimin vuku vefatı ile ] diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek [T.C ……………dahilindeki bilumum taşınmazlardaki/ (**) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını intikalden önce veya sonra dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak [dilediğine(***)] satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yetkili ve mezun olmak üzere     .... Barosu’na .... sicil no ile kayıtlı ... TC Kimlik Nolu ve .... Vergi Dairesine bağlı ..... adresinde mukim Avukat Halit ÖZEL vekil tayin edildi

 

ŞİRKET KURULUŞ VEKALETNAMESİ

 

 

ŞİRKET KURULUŞ VEKALETNAMESİ

 1-Hissedarı olacağımız bir Limited şirket kuruluşu için gerekli olan işlemleri takip, ifa ve sonuçlandırmaya;

2-Kurulacak olan şirketin ana sermayesinin ve şirketteki payımızın tespitine,

3-Ana sermayedeki payımızla ilgili taahhütlerde bulunmaya,

4-Şirketin konusu da dahil olmak üzere, şirketin ana mukavelesini hazırlamaya,

5-Bizim adımıza Noter huzurunda ana mukaveleyi imzalamaya,

6-Ana mukavelede gerekli değişiklikleri ve tashihleri yapmaya ve yeni şekli ile Noter huzurunda imzalamaya,

7-Yukarıda belirtilen değişiklikleri tescil ve ilan ettirmeye,

8-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, diğer bankalar, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile buna bağlı kuruluşlar, diğer Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler, Ticaret Mahkemeleri, Ticaret Sicili

ve Ticaret Odaları, Vergi daireleri, Posta İdaresi, Telekomünikasyon kuruluşları, diğer resmi makam ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli olan tüm işlemleri takip, ifa ve sonuçlandırmaya, özellikle izin ve onayları temine,

9-Ana sermaye payımızı yatırmaya, bloke ettirmeye ve döviz olması halinde Yeni Türk Lirasına transfere,

10-Döviz makbuz ve belgelerini teslim almaya,

11-Yeni Türk Lirasına transfer edilen meblağın ana sermaye payımız olarak şirket sermayesine eklemeye,

12-Tüm bankalarda YTL, EURO, USD hesapları açtırmaya, para yatırmaya veya bu konu ile ilgili talimatlar vermeye,

13-Şirketin kuruluşu ile ilgili tüm dilekçe, belge, evrak ve layihaları sunmaya ve teslim almaya,

14-Posta, demiryolu, hava yolu, kara yolu ve otobüs işletmelerince nakledilen, bankalar, resmi makam, özel kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen para, mektup ve paketleri teslim almaya, ahzu kabza,

15-Şirketi ticaret siciline tescil ettirmeye,

16-Vergi dairesinde adımıza vergi numarası almaya ve şirket ile ilgili gerekli işlemleri yaptırmaya, belgeleri sunmaya, şirketin vergi numarasını ve vergi tabelasını almaya,

17-Yukarıda belirtilen konularla ilgili dilekçeleri sunmaya,

18-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili vergi ve harçları yatırmaya, layihaları imzalamaya, fazla ödenenleri talep etmeye, teslim almaya,

19-Kira sözleşmeleri imzalamaya,

20-Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili olarak, yine yukarıda belirtilen Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, tüzel ve tabi şahıslara verilmek üzere gerekli olan bilumum belgeleri tanzime, icabında düzeltmeler yapmaya, imzaya ve ibraz etmeye,

21-Gerektiğinde bu vekâletnamede belirtilen konular ile ilgili olarak başkalarını da tevkile mezun ve yetkili olmak üzere,

.... Barosu’na ..... sicil no ile kayıtlı .... TC Kimlik Nolu ve ..... Vergi Dairesine bağlı ....... adresinde mukim Avukat Halit ÖZEL’ışahsım adına hareket etmeye tarafımdan vekil tayin ettim.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

 ADRES :…………………………………………………………

 

POWER OF ATTORNEY(YABANCILAR İÇİN İNGİLİZCE VEKALETNAME)

 

 

Known all man by these presents, we …………………………….. incorporated under the laws of ………… having its registered address ………….. Do hereby nominate, constitute and appoint Halit ÖZEL having Turkish Identity number .... and registered at the Bar Association of .... with number ..... with power to act jointly or severally, to represent our Company in all disputes and claims and any contentious matters arising or may arise in the Republic of Turkey in any capacity and entitlement to the fullest extent of Law before all administrative, judicial (all degrees of Turkish Courts and Bailiff’s Offices) and financial authorities as well as other authorities, to commence, lodge, prosecute, enforce, defend, reply to and oppose in respective capacities of plaintiff or third party as the case may be in terms of all legal proceedings, demands before all and any competent courts of the Republic of Turkey in any degree of competence, to enforce foreign arbitration awards, to carry out all investigations and inspections before the public authorities of the Republic of Turkey, to collect evidence from such authorities, to join any judicial proceedings, to forward all protests and replies, notices and demand services of process, call witnesses and/or take exceptions to them, challenge courts, justices, tender and/or accept oaths, effect all or any formalities before executive authorities, appoint all or any experts, auditors, arbitrators and sundry and/or revoke them, request all or any surveys, demand all or any measures attachment, to enhance, to submit a bid, to revoke from a bid before bailiff’s offices, to demand bankruptcy and composition with creditors, to demand deferment of bankruptcy, to perform any act Bailiff’s Offices, to distrain, to obtain precautionary judgements, to restrain orders and/or arrests and/or request their withdrawal, to sign all or any applications and/or documents for the aforesaid purposes, collect all credence, sign receipts and discharges in connection with this credence, apply to arbitration, compromise, settle, grant all waivers and releases and discharges, accept or reject all legal actions, waive from all legal actions, accept waivers from all legal actions, renounce any claims and appeals at the Court of Appeal and accept such renouncement, to agree to any such renouncement, to collect and encash attorney’s fee, to carry out all types of legal procedures, perform all acts and deeds and carry out all formalities before the authorised departments and banks in order to forward to the company any amount collected by him/them, to present deposit(s) and to open bank accounts on our behalf, to make applications to Tax Offices in order to obtain tax numbers and carry out the relevant procedures before the Tax Offices, to pay all taxes, duties and charges, appoint all attorneys with partial or full powers of representation or revoke such appointments, to collect and receive, in short perform all acts and deeds as the attorney(s) deemed expedient and necessary to protect the rights of the company in the case(s).

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKÂLETNAME(MİRAS TAKSİM, VERASET VS)

 

 

VEKİL EDENLER                  : 

VEKİL OLAN                         :   Diyarbakır Barosu Avukatlarından 

                                                 AVUKAT Halit ÖZEL                                               

                                             yılı...... ayının …………günü …………201

                                                      Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ....… NOTERİ ……………………… adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı ………………………………….., ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı …………………………………,    ve ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı…………………………………. bir vekaletname düzenlenmesini istedi.

                Kendilerini yukarıda yazılı belge ile tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım.

                Bunun üzerine vekâlet verenler şu suretle söze başladı:

İNTİKALE İLİŞKİN YETKİLER

                Bilcümle muris ve murisi evvellerimizin vukuu vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla bana intikal eden veya edecek Yurt içi ve Yurt dışı dâhilinde bulunan bilumum taşınır ve taşınmaz mallardaki hak ve taşınmaz hisselerinin tamamını, mirasçılık belgelerine ve/veya .... … Noterliğinin ….. yevmiye nolu evrakı ile yaptığımız miras taksim sözleşmesine göre adıma intikal ettirmeye veya tescillerini yaptırmaya, bu sözleşmedeki irademize uygun şekilde yeni sözleşmeleri tanzime ve infaza, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürü ve ya yetkili memuru huzurunda namına intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defterini ve sicilini, imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgi mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, vukuatlı nüfus kayıt örneklerini çıkarttırmaya, nüfus müdürlüklerindeki işlemleri takip ve neticelendirmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken belli kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, dilediği şekil ve şartlarla ifraz, tefrik, tevhit, parselasyon ve miras dolayısı ile her türlü taksim sözleşmeleri yapmaya, taksim sözleşmelerini tashihe, değiştirmeye, maddi hatalar var ise düzeltmeye, amaca uygun biçimde ve dilediği şekilde yeni sözleşmeler yapmaya, taksim sözleşmesi gereğince yapılacak işlemlerin tamamını intaca, gerektiğinde taşınmazları hisselere bölerek taksim sözleşmesindeki oranlara uygun olarak bu hisseleri ilgilileri adına tescile, veraset ilamı talebinde bulunmaya, taksim sözleşmesinin infazı için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, mülkiyeti hazineye, belediyeye ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerindeki zilyetlik ve mülkiyet haklarımızın da tıpkı tapu dairelerinde olduğu gibi adımıza devrine, intikaline, tesciline, tahsisine, zilyetlik haklarımızın mülkiyete dönüştürülmesine, mülkiyete dönüştükten sonra ilgilileri adına tesciline, kat mülkiyeti olmayan taşınmazlara kat mülkiyeti talep etmeye, arsa vasfında bulunan taşınmazlar üzerindeki bina ve daire şeklindeki taşınmazları bağımsız bölümler olarak tescile, binalarımıza iskan çıkarmaya, gerekli vergi ve harçlarını ödemeye, iadesini talep ve kabule, trafik tescil müdürlüklerinde yapılacak işlemleri intaca, tecile, terkine, vergi ve diğer hukuki ve mali mükellefiyetleri yerine getirmeye ve ödemeye, iade talebine ve kabule, vasiyetnamenin iptali ve mirasın reddi davaları açmaya, taksim davaları açmaya, taksim sonucu adıma isabet etmiş veya edecek taşınmazların tapu sicilinde tescil işlemlerini yaptırmaya, şüyuun idamesine veya izalesine, şufa hakkımı kullanmaya veya bu hakkımdan feragate, izaleyi şüyu talebinde bulunmaya, kayyım ve vesayet davaları açmaya, terekenin tespitini istemeye, keşfe, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, payıma isabet ederek bankalarda ve sair kuruluşlarda bulunan tüm menkul eşyayı ve nakit varlıkları tahsile……….. ve intaca, yukarıda bahsi geçen yetkilere dayanarak yapacağı tüm işlemeleri geri almaya, feragate, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlara ilişkin olarak dahi imzalanması gereken tüm evrak ve belgeleri dahi tanzim ve imzalamaya  ………………………………………………

 GENEL VEKÂLETNAME YETKİLERİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Vergi Dairelerine bu kurumların tüm daireleri ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve tüm yurt dışı temsilcilikleri nezdinde, bilumum bankalar, finans kuruluşları, menkul değerler ve bunların bağlı bulunduğu bilumum birimlerde her türlü iş ve işlemi yapmaya haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye,  Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tesbit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve ahzu kabza sulh ve ibraya, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, murislerimizden kalan vasiyetnameleri açtırmaya, dinlemeye, teslim almaya, teslim ve tesellüm belgelerini imzalamaya, istenecek evrak ve belgeleri imzalamaya, ibraza, vasiyeti tenfiz etmeye, CMUK’nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde mezun ve yetkili olmak üzere  .... Barosu’na .... sicil no ile kayıtlı ..... TC Kimlik Nolu ve .... Vergi Dairesine bağlı ..... mukim Avukat Halit ÖZEL’ı vekil tayin ettik.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

 ADRES :…………………………………………………………