Halit Özel Avukatlık Bürosu | Diyarbakır Avukat

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Halit Özel Avukatlık Bürosu | Diyarbakır Avukat

 

Büromuz İcra İflas hukuku departmanı, müvekkilimiz olan şirketlerin tahsil edemedikleri alacakların tahsilat işleriyle uğraşmakta olup müvekkillerin, müşterileri tarafından vadesi geldiği halde kendilerine ödenmeyen çek, senet, fatura veya da açık hesap alacaklarını icra takibine konu ederek en hızlı şekilde müvekkilin bu alacağına kavuşmasını temin eden departmanımızdır. Bu departmanımız ayrı ayrı birkaç birimden oluşmakta olup bu birimlerimiz mükemmel bir koordinasyon ve sonuç odaklılık ile çalışmaktadır. Bu departmanımız için tek ve asli hedef, dosyanın en kısa sürede tahsili ile infazının sağlanmasıdır. Hakkımızda fikir sahibi olabilmeniz için kısaca da olsa bu birimlerimizden bahsedecek olursak;

 • Ofis Birimi;

Müvekkillerimiz tarafından ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen çek, senet, fatura ve diğer alacaklar öncelikle bu birimimize ulaşır. Bu takip ve tahsil çalışmasının başlaması için öncelikle gerekli takip masraflarının tarafımıza gönderilmesi ve bunun Muhasebe&Finans departmanımızca onaylanması şart olup bu onay akabinde çalışma derhal Start alır. Ayrıca bizimle yeni çalışmaya başlayacak olan müvekkillerimizin ilk işlerinden önce bize mutlaka noter tasdikli Vekâletname ile İcra Takip Sözleşmesini de imzalayarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu birimimiz kendisine intikal eden evrak ve alacakların takibini hazırlarken aynı zamanda Borçlu İstihbarat Birimimiz ile de koordineli çalışmaya başlar. Bu birimde görev alan Avukatlar, bir yandan müvekkillerimizle sürekli temasta kalarak onlardan yeni veri talep eder, bilgi ister ve elde edilen bilgileri kendileriyle paylaşırken diğer yandan da İcra İstihbarat, Adliye Takip, Haciz ve İcra Call Center birimleriyle de koordineli çalışarak gelen her türlü veri ve belgeyi işler ve bu verilere göre borçlunun hareket alanını daraltarak diğer ekipleri koordine eder. Tabiri caizse tahsilat operasyonunun beyni Ofis Birimizdir. Müvekkillerimize raporlama ve her türlü geri dönüş yapan birim de bu birimimizdir.

 • Adliye Takip Birimi;

Müvekkillerimize ait tüm dosyaların her türlü adli işlemlerini takip etmekte olan bu birimimiz, deneyimli bir ekip lideri yönetiminde organize bir şekilde hareket ederek icra takiplerini hızlıca başlattıkları gibi ihtiyati haciz süreçlerini de takip etmekte, tüm müdürlükler nezdinde borçlu aleyhine her türlü kararı alma, yazışma ve tebligatlar yapma, sorgu işlemleri ile borçluların araç, gayrimenkul ve başkaca alacaklarını tespit etme, bunlara kaydi haciz tatbik etme ve bu malların satış işlemlerini gerçekleştirmekte, banka hesaplarına bloke koymakta ve dosyanın en hızlı şekilde infazı için ofis ve haciz ekiplerine sürekli destek olma görevini icra etmektedirler.

 • Haciz Birimi;

Bu birimimiz tam anlamıyla bir operasyon birimi şeklinde çalışmakta olup, tek amacı alacağın borçludan en kısa yoldan ve en hızlı şekilde tahsili ile dosyanın mükemmel bir şekilde infazını sağlamaktır. Bu birimimiz personelleri işinde tam anlamıyla uzman olup hacze gidilen ve borçluya ait olan veya olduğu varsayılan herhangi bir adreste sadece tahsilat odaklı hareket ederek haciz ve muhafaza(mal kaldırma) işlemleri ile borçlu veya borçlunun mal kaçırma işlemlerine ortak olanların tabiri caizse kâbusu olurlar.

Kısaca şöyle de denilebilir; Şayet hacze gidilen adres veya adreslerde borçlu veya borçlu ile alakalı herhangi bir olguya rastlanılmışsa eğer, istihkak uygulamaları da dahil olmak üzere dosyanın tam anlamıyla infazını/tahsilini sağlamadan veya da borçludan taahhüt veya herhangi bir icra kefili ile dosyanın tahsilatla infaz edileceği garantisi almadan asla ve asla haciz mahallinden geri dönmezler.

 • Borçlu İstihbarat Birimi;

Müvekkillerimizden ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere intikal eden alacaklar, daha icra takibi hazırlanmaya başlandığı anda bu birimimiz tarafından ayrıca işlenmeye ve öncelikle borçlu şahıs veya borçlu şirketin tüm ortak ve yetkilileri ile yakınlarının her türlü kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri gibi bilgiler, borcun tahsilini sağlamak amacıyla değişik kaynaklardan tespit edilmeye başlanır. Akabinde borçlu şirketin hâlihazırda ki durumu, şubeleri, faaliyet adresleri, borçlu şahıssa kurduğu başka şirketler, ortaklıkları gibi bir çok konu ofisimizce kullanılan teknolojik imkan ve alt yapılarla birebir tespit edilir ve bu bilgiler hem adliye ve ofis ekibinin hem de haciz ekibinin operasyonel kullanımına sunulur.

 • İcra Call Center Birimi;

Bu birimimiz ise İstihbarat birimi tarafından elde edilen veya müvekkil ve diğer birimlerden kendisine akan iletişim bilgilerini işleyerek tüm gün borçlu şahıs veya borçlu şirket yetkilisi ile ortakların bizzat kendisine, şayet kendisine ulaşamazsa birinci derece yakınlarından başlamak üzere yakınlarına ulaşmaya ve onlarla görüşerek sürekli aramaya, borcun tahsiline dönük baskı yapmaya ve her türlü ikna tekniğini kullanarak dosyayı tahsil ile infaz ederek kapatmaya çalışırlar.

Borç şayet diğer birimlerin tüm çabasına rağmen haciz vs. yollarla çözülmemişse dahi bu birimimiz borçlu ve yakınlarına birebir markajı sonuna kadar bırakmaz işi neticelendirinceye kadar takip eder.

Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

 • Müvekkil tarafından tahsil edilemeyen sorunlu alacakların(çek, senet, fatura veya cari hesaptan kaynaklanan her türlü alacağın) tahsili maksadıyla icra takibine geçilmesi ve borçlunun araç, gayrimenkul ve başkaca tüm mallarının haczi ile banka hesaplarına bloke konularak alacağın cebren tahsili,
 • Müvekkile borçlu şahıs ve şirket yetkililerinin Borçlar Hukuku ve İcra İflas Hukuku gereklerine göre çağrı merkezimizce sürekli aranarak sıkıştırılması ve borcun ödenmesi konusunda baskı yapılması,
 • Tahsilat yapılamayan veya kısmi tahsilat yapılan dosyalarda tahsilat tam olarak gerçekleşinceye kadar sürekli olarak borçlu malvarlığı sorgu işlemlerinin yapılması ve yeni mal edinimi durumunda bunların üzerine gidilmesi,
 • Müvekkilin talebi halinde icra dosyasının Aciz vesikasına bağlanarak Müvekkile vergi muafiyeti sağlanması,
 • Müvekkile ait dosyalar hakkında dosya raporlarının hazırlanması ve müvekkile düzenli gönderimi,
 • Müvekkillerle Tahsilatlara ilişkin cari mutabakatların oluşturulması ve tahsil edilen bedellerin müvekkillerin banka hesabına aktarımı hizmetleridir.