BİNANIN BELEDİYECE BOŞALTILMASI BELEDİYENİN HAKLARI

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

BİNANIN BELEDİYECE BOŞALTILMASI BELEDİYENİN HAKLARI

 

Özet: Belediye Başkanlığınca, bina içine ruhsat ve projeye aykırı olarak yapılan eklerin yıkımını sağlayabilmek amacıyla nüfustan ve eşyadan tahliyesi istemiyle dava açılmışsa da; 3194 Sayılı Yasa’nın 32/son maddesi hükmüne göre yetki Belediye Başkanlığına zıt bulunduğundan davanın reddine karar verilmelidir.

Davacı Beşiktaş Belediye Başkanlığı vekili tarafından, davalı aleyhine 11/07/2007 gününde verilen dilekçe ile nüfus ve eşyadan tahliyeye izin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23/10/2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, bina içine ruhsat ve projeye aykırı olarak yapılan eklerin yıkımını sağlayabilmek amacıyla nüfustan ve eşyadan tahliyesine izin istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem kabul edilmiş; karar, davalı tarafından

temyiz olunmuştur.

3194 Sayılı Yasa'nın 32/son maddesine göre projeye aykırı yapının yıkılabilmesi için konuttaki insan ve eşyanın tahliyesine karar verilmesini içeren istemlerin çözümü ilgili belediye ve valiliklere verilmiş; ancak, yıkımdan önce içindeki insan ve eşyanın tahliyesi konusunda mahkemelerden ayrıca karar alınması öngörülmemiştir. Bu yasal düzenlemeye göre eşya ve insandan arındırma işlemlerini kendi yasal kuralları çerçevesinde, yasal yetkilerini kullanarak gerçekleştirebilecek durumda olan davacının, ayrıca mahkemeden karar verilmesini istemekte hukuki yarar bulunmamaktadır.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, istemin reddedilmesi gerekirken, işin esası incelenerek istemin kabul edilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle

BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07/12/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.