Blog

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Ceza Yargılamasında Kanun Yollarına Başvurma Hakkı

 

 
Bu kısa çalışmamızda 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 260 ila 266. maddelerinde yer alan “Kanun Yollarına Başvurma Hakkı”na. CMK’da yer alan yeniliklere ve değişikliklere temas edeceğiz.

​Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolu olarak ikiye ayrılmaktadır. Olağan kanun yollarını itiraz, istinaf ve temyiz; olağanüstü kanun yollarını ise Kanun Yararına Bozma, Yargıtay Başsavcısı’nın itirazı, Yargılamanın yenilenmesi olarak belirtmek mümkündür. ​

Devamını oku...

Mağdurun Veya Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi

 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. Maddesinde Telekomünikasyon yoluyla İletişimin Denetlenmesi düzenlenmiştir. Buna göre bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmanın bulunması, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının bulunması, başka suretle delil elde etme imkânının bulunmaması, suçun iletişimin denetlenmesi tedbirine müracaat edilecek suçlardan olması, ağır ceza mahkemesinin oybirliği veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararının varlığı aranmaktadır. 

Bu şartların varlığına rağmen son zamanlarda mağdur ya da müştekinin de gerek telefonla yapılan konuşmaları, gerekse yüz yüze yapılan telefon konuşmaları kaydettiği ve bu dinleme kayıtlarını adli makamlara teslim ettiği görülmektedir. Bu çalışmamızda sözkonusu kayıtların hukuka aykırı olup olmadığı hususu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Devamını oku...

Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

 

 

 

Anonim ve Limited şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalışmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibi dikkate alınacaktır. Gerek Anayasa’mızın 38. maddesinde, gerekse 5237 sayılı TCK’nın 20. maddesinde düzenlenen cezaların şahsiliği prensibi ile ilgili hükümler şu şekildedir:Anayasa’mızın 38. maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsidir” ibaresi açıkça yer almış, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 20. maddesinde “Cezaların Şahsiliği” prensibi “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” şeklinde ifade edilmiştir. 
Devamını oku...

Ceza Yargılamasında Kollukta Karşılaşılan Bazı Sorunlar

 

Bu çalışmamızda müdafilerin ya da vekillerin kollukta karşılaştıkları bazı sorunlar, karşılaşılan hukuka aykırı uygulamalar ele alınacak, bunlara çözüm önerileri sunulacaktır. 

1 -Müdafiin kollukta karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi müvekkili ile ilgili iddia konusu ile ilgili bilgi sahibi olamamasıdır. 

Devamını oku...