ARABULUCULUK

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Arabuluculuk

 

arabulucu 200x200

   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk yasasının 1. maddesinde de belirtildiği üzere; “Bu kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da  dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.”

- Büromuz; Arabuluculuk sayfamızdan belirtilen, Özel Hukuk Uzmanlık alanlarında yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyetinde bulunmaktadır.

  

Devamını oku...

Taşınmaz Hukuku

 

tasinmaz 200x200

    Kadastro Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku alanlarında, Alım- satım ve kiralama sözleşmeleri, Kat Karşılığı veya Hasılat paylaşımlı Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden; arsa payı düzeltimi, ortak alanların kullanımı ve tecavüzü, Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve alınan kararlar ile kat malikleri yükümlülüklerinden, komşuluk haklarının kötüye kullanımı ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflar; İrtifak, sükna, intifa ve diğer gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet dışı ayni ve şahsi haklardan; Kira Hukuku, Kadastralresmi ve özel ifrazlardan, gayrimenkul mülkiyetinin idaresinden, şufa, vefa ve iştira haklarından, ivazlı ivazsız kazandırmalar, miras paylaşımı ve sözleşmeleri ile Miras haklarından doğan ve yabancılık unsuru taşısa dahi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği tüm hukuki iş ve işlemler ile uyuşmazlıklardan doğan uyuşmazlıklarda.

 

Devamını oku...

Vergi - Mali Hukuk

 

vergi 200x200

   Şirket hissedarları ve temsil ve ilzama yetkili Müdürlerin sorumluluklarından, şirket devir ve birleşmeleri ile tasfiye ve dağılma iş ve işlemlerinden, şirket ortaklığı ve hisselerinden,  tasfiye bilançolarından ve şirket bilançoları ile ortaklar cari hesabı alacak ve borçlarından, sözleşmelerdeki vergi, resim ve harçların paylaşımı ve sorumluluklarının belirlenmesi hükümlerinden, vergi mükellefiyeti, kanuni vergi mükellefiyetin sonuçlarının paylaşımı, dağıtılması veya kaldırılmasını içeren özel anlaşmalardan doğan uyuşmazlıklarda.

 

 

 

 

Devamını oku...

İş Hukuku

 

is 200x200   İşçi-İşveren uyuşmazlıkları, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade tazminatı ve diğer işçi alacaklarından; işe iade başvurularından; iş akdinin feshi ve işyeri ve işyerindeki istihdam sahasının ve yetkinin değiştirilmesi, çıplak ücret ile fazla mesai, ücreti – ücretsiz izin, sigorta primleri ve hizmet tespiti ile ödenmemiş SGK primleri ile diğer sosyal ve ekonomik haklardan hizmet sözleşmesi ve hizmet ilişkisinden doğan iyileştirilmesinden, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetiminden uyuşmazlıklar.

 

 

 

 

Devamını oku...

Miras ve Aile Hukuku

 

aile 200x200Miras sözleşmeleri, Evlat edinme, soy bağı ve mirasçılık, miras paylaşımı ve mirasçı tayini, tereke tespiti, malvarlığının paylaştırılması, boşanma, mal rejimi, nafaka, mal varlığının paylaşımı, boşanma protokolünden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 

 

 

 

 

 

 

Devamını oku...

Dış Ticaret ve Şirketler Hukuku

 

dis ticaret 200x200İthalat ve İhracat işlemleri, gümrükleme, depo, antrepo kiralama ve ulusal ve uluslararası taşımacılık ve sigorta tazminatlarından; Endüstriyel ve Ticari Serbest Bölge hizmet ve kiralama sözleşmeleri ile şirket genel kurulları, azınlık hakları ve ortaklık alacakları, ortakların cari hesap alacakları, hisse senedi, ortaklık payı ve temsil ve ilzamdan doğan uyuşmazlıklar.

 

 

 

 

 

 

Devamını oku...

Kira Hukuku

 

kira 200x200Hasılat, Konut ile İşyeri kira sözleşmeleri ile araç kiralama, Leasing, Francheising  sözleşmeleri ve kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm iş ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar  büromuzun uzmanlık alanı dahilindedir.

 

 

 

 

 

 

 

Devamını oku...

Diğer Tür Hukuk Uyuşmazlıklar

 

diger 200x200   Ayrıca Genel Arabuluculuk hizmetleri olarak her türlü arabuluculuk faaliyet alanına giren uyuşmazlıklarda da hizmet vermekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devamını oku...